Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Newcomp een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten tot het leveren van ICT-diensten.
  • “Newcomp”: Newcomp B.V., gevestigd te [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].
  • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Newcomp en de Opdrachtgever tot het leveren van ICT-diensten, inclusief eventuele bijlagen en wijzigingen daarvan.
  • “ICT-diensten”: alle diensten die Newcomp aanbiedt op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, inclusief maar niet beperkt tot advies, implementatie, beheer en onderhoud van ICT-systemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van ICT-diensten door Newcomp, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Newcomp en de Opdrachtgever.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Newcomp uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Newcomp zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van Newcomp schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Newcomp een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opdracht heeft verzonden.

3.3 De prijzen in offertes en aanbiedingen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Newcomp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Newcomp heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarbij Newcomp verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de geleverde diensten.

4.3 De Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig en volledig aan Newcomp te verstrekken.

Artikel 5: Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Newcomp ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, programmatuur, documentatie, rapporten, adviezen en andere materialen berusten bij Newcomp of haar licentiegevers.

5.2 De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de door Newcomp geleverde materialen, uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van volledige betaling.

6.3 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Newcomp maakt ter inning van haar vorderingen op de Opdrachtgever, zijn voor rekening.

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.